Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Faktor 22, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Faktor 22 en haar opdrachtgevers, evenals onderaannemers.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ongeacht enige verwijzing door de opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Faktor 22 behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden en prijzen te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn eveneens van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever binnen twee weken na kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt.

1.4 Faktor 22 komt deze algemene voorwaarden tevens overeen ten behoeve van haar onderaannemers.

ARTIKEL 2: PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING

2.1 Alle begrotingen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Faktor 22 zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes die door Faktor 22 zijn opgesteld geldig voor een periode van vier weken na dagtekening.

2.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Faktor 22, tenzij deze toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door Faktor 22.

ARTIKEL 3: OPDRACHT EN OPLEVERING

3.1 Een opdracht aan Faktor 22 wordt pas uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Schriftelijke adviezen en aanbevelingen van Faktor 22 met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de diensten maken deel uit van de opdracht.

3.3 Faktor 22 mag de productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van haar werk opschorten totdat de opdrachtgever het ontwerp of product schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 Faktor 22 heeft het recht om werk uit te besteden aan onderaannemers.

3.5 Een overeengekomen opleveringstermijn is slechts een indicatie. De opleveringstermijn gaat pas in nadat de opdrachtgever alle benodigde informatie en documentatie heeft aangeleverd.

3.6 Het werk geldt als afgenomen nadat de opdrachtgever het werk goedkeurt. Het werk wordt eveneens als afgenomen en goedgekeurd beschouwd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na presentatie heeft geklaagd.

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 Ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde producten, oefent Faktor 22 haar auteursrecht uit. De auteursrechten blijven altijd bij Faktor 22, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.

4.2 De opdrachtgever vrijwaart Faktor 22 voor schade en aanspraken van derden met betrekking tot de gegevens, zoals teksten en afbeeldingen, die de opdrachtgever aan Faktor 22 aanlevert.

4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Faktor 22 veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Alle veranderingen mogen uitsluitend door Faktor 22 worden uitgevoerd. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Faktor 22 gehanteerde tarieven.

4.4 Faktor 22 behoudt de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

4.5 Bij aanlevering van gegevens, zoals teksten en afbeeldingen, door derden aan Faktor 22 ten behoeve van verwerking, kan Faktor 22 nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.

4.6 Wanneer de opdrachtgever een inbreuk op de auteursrechten van Faktor 22 pleegt of laat plegen, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.500 per dag zolang de inbreuk voortduurt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.

ARTIKEL 5: HONORARIUM

5.1 Faktor 22 kan bij offerte een prijsopgave doen voor de in de offerte genoemde diensten. Aanvullende werkzaamheden verricht Faktor 22 tegen een uurtarief van € 100,- en gangbare kostenvergoeding. Het uurtarief wordt verhoogd tot 150% bij overwerk buiten kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur en tot 200% voor werkzaamheden op zon- en feestdagen.

5.2 De prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief 21% BTW, verzendkosten en kosten van derden.

5.3 Verhoging van kostenfactoren na de opdrachtbevestiging worden aan de opdrachtgever doorberekend.

ARTIKEL 6: LICENTIE

6.1 Bij oplevering van het werk verstrekt Faktor 22 aan de opdrachtgever een licentie voor openbaarmaking, voor zover dit volgt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging of offerte. De vergoeding voor de licentie is inbegrepen in de honorering van de opdracht met betrekking tot de schriftelijk omschreven eerste bestemming en oplage.

6.2 De looptijd van de licentie wordt bepaald in de schriftelijke opdrachtbevestiging of offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Indien de opdrachtgever het werk anders wenst te gebruiken dan zoals overeengekomen, dient de opdrachtgever een nieuwe licentie te verkrijgen van Faktor 22.

6.4 Indien de opdrachtgever het product verder wil ontwikkelen of aanpassen, dient dit vooraf schriftelijk te worden overeengekomen met Faktor 22. In het geval van aanpassingen of verdere ontwikkeling zonder dergelijke overeenkomst, behoudt Faktor 22 zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder juridische stappen.

6.5 Indien het geleverde product open-source software of technologieën bevat, dient de opdrachtgever zich te houden aan de betreffende open-source licenties. Faktor 22 is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van dergelijke licenties door de opdrachtgever.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Faktor 22 verstrekte voorstellen, adviezen, opdrachten en leveringen is Faktor 22 niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Faktor 22.

7.2 Faktor 22 is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
c. producten, diensten of fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp, tekst of gegevens indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren.
f. aanbevelingen of adviezen.
g. gevolgschade zoals gederfde omzet.

7.3 Faktor 22 is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar websites, webhosting of e-mailservers door opdrachtgever of derden, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en prestatieproblemen. Het gebruik van de websites, producten en diensten van Faktor 22 is geheel voor eigen risico.

7.4 De aansprakelijkheid van Faktor 22 is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan of door Faktor 22 verschuldigde prijs.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1 Betaling van facturen voor producten en diensten dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Faktor 22, per factuur te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening.

8.2 De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

8.3 Faktor 22 is altijd gerechtigd een aanbetaling of zekerheid voor betaling te vorderen. Indien Faktor 22 van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de verplichting van Faktor 22 op.

8.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening met een eigen vordering op Faktor 22.

8.5 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Faktor 22 zich het recht voor om het betreffende product niet te publiceren of offline te halen totdat de betaling volledig is voldaan.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Faktor 22 behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op alle door haar geleverde producten en diensten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een licentie voor het gebruik van de producten en diensten, zoals beschreven in artikel 6.

ARTIKEL 10: INCASSOKOSTEN EN RENTE

10.1 Vanaf de eerste dag dat opdrachtgever in verzuim is met betaling, is opdracht- gever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die hierbij worden vastgesteld op %15 van het factuurbedrag van de iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 200,-.

10.2 Vanaf de eerste dag van zijn verzuim is opdrachtgever rente verschuldigd van
%1,5 per aangevangen kalendermaand gedurende het verzuim.

ARTIKEL 11: GARANTIES
11.1 Garanties met betrekking tot producten en diensten geleverd door Faktor 22 kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

11.2 Faktor 22 biedt geen garanties op producten en diensten die door externe leveranciers of derden zijn geleverd. In geval van garantieclaims dient de opdrachtgever zich rechtstreeks tot de betreffende leverancier of derde partij te wenden.

ARTIKEL 12: TECHNISCHE GARANTIE EN WIJZIGINGEN IN GEBRUIKTE TECHNIEKEN

12.1 Faktor 22 garandeert dat webapplicaties, websites, software en overige diensten die door haar zijn geleverd, bij levering vrij zijn van technische defecten. Deze garantie dekt alleen defecten die het resultaat zijn van normaal gebruik en geldt niet voor defecten die voortvloeien uit ongelukken, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of aanpassingen, reparatie door iemand anders dan Faktor 22, of enige andere oorzaak buiten de controle van Faktor 22.

12.2 Faktor 22 biedt geen garantie op toekomstige wijzigingen in de gebruikte technieken of op de continuïteit van opensource componenten. Dit houdt in dat Faktor 22 niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor eventuele technische problemen, defecten, of onverenigbaarheid die zich kunnen voordoen als gevolg van updates, upgrades, wijzigingen of andere aanpassingen in de technologieën, standaarden of platforms die worden gebruikt in de geleverde producten en diensten, of bij het discontinu worden van opensource componenten.

12.3 In geval van een defect dat onder deze garantie valt en binnen een redelijke termijn na levering optreedt, zal Faktor 22, naar eigen inzicht, het defect verhelpen.

12.4 Deze garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht heeft Faktor 22 het recht om de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten.

13.2 Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever verplicht de reeds verrichte diensten en gewerkte uren te vergoeden.

13.3 Als de periode waarin door overmacht de nakoming van verplichtingen door Faktor 22 onmogelijk is langer dan een maand duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Faktor 22 verplicht is tot enige schadevergoeding.

13.4 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke onvoorziene ontwikkeling waardoor het nakomen van de overeenkomst door Faktor 22 in redelijkheid niet verlangd kan worden. Faillissement, surseance van betaling en staking van handelsactiviteiten van de opdrachtgever zijn hierbij ook inbegrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, gebruikte communicatiesystemen en/of de op enig moment niet beschikbaar zijn van de betreffende internetsite.

ARTIKEL 14: SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA’s) EN BEHEER VAN DATABASES EN SERVERS

14.1 Faktor 22 kan met de opdrachtgever een Service Level Agreement (SLA) aangaan, waarin de voorwaarden voor het beheer van databases en servers en de te leveren diensten worden vastgelegd. De SLA dient schriftelijk te worden overeengekomen en maakt integraal deel uit van de overeenkomst tussen Faktor 22 en de opdrachtgever.

14.2 Faktor 22 is verantwoordelijk voor het beheer van de databases en servers in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de SLA. Faktor 22 zal zich inspannen om de in de SLA vastgelegde beschikbaarheid, prestaties en beveiliging van de databases en servers te waarborgen.

14.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en medewerking aan Faktor 22 om de in de SLA vastgelegde diensten te kunnen leveren.

14.4 In geval van een geschil met betrekking tot de naleving van de SLA, zullen partijen te goeder trouw trachten tot een oplossing te komen. Indien een dergelijke oplossing niet kan worden bereikt, zijn de bepalingen van Artikel 15 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) van toepassing.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Faktor 22 is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een met Faktor 22 gesloten overeenkomst, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Website op maat?

Wil jij groeien en doorgroeien met een nieuwe website? Kom een keertje praten: wij horen graag van je en denken met je mee. We nemen jouw ambities in de ene hand, jouw doelgroep in de andere, en brengen ze samen in één strategie. Je staat in het proces direct met ons in contact en hebt altijd een betrokken rol.