Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Faktor 22 van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Faktor 22 met haar opdrachtgevers en onderaannemers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Faktor 22 heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden en haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen werken door in de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever zich binnen twee weken na kennisgave van de wijziging hiertegen verzet.
1.4 Deze algemene voorwaarden worden door Faktor 22 ook overeengekomen ten
behoeve van haar onderaannemers.

ARTIKEL 2: PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING
2.1 Alle begrotingen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Faktor 22 zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven zijn de offertes, gemaakt door Faktor 22, geldig gedurende een periode van vier weken na dagtekening.
2.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Faktor 22, tenzij de toezeggingen door Faktor 22 schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3: OPDRACHT EN OPLEVERING
3.1 Een opdracht aan Faktor 22, wordt pas dan uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Schriftelijke adviezen en aanbevelingen van Faktor 22 met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de diensten maken deel uit van de opdracht.
3.3 Faktor 22 mag productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van haar werk opschorten, totdat de opdrachtgever het ontwerp of product schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 Faktor 22 heeft het recht om werk uit te besteden aan onderaannemers.
3.5 Een overeengekomen opleveringstermijn is slechts een indicatie. De oplevering- stermijn gaat pas lopen, nadat de opdrachtgever alle benodigde informatie en documentatie heeft aangeleverd.
3.6 Het werk geldt als afgenomen, nadat opdrachtgever het werk goedkeurt. Het werk geld eveneens als afgenomen en goedgekeurd, wanneer opdrachtgever niet binnen twee weken na presentatie heeft geklaagd.

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
4.1 Ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde producten, oefent Faktor 22 haar auteursrecht uit. De auteursrechten blijven altijd bij Faktor 22, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.
4.2 Opdrachtgever vrijwaart Faktor 22 voor schade en aanspraken van derden, met betrekking tot de gegevens zoals teksten en afbeelding die opdrachtgever aan Faktor 22 aanlevert.
4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Faktor 22 veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Alle veranderingen mogen uitsluitend door Faktor 22 worden uitgevoerd. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Faktor 22 gehanteerde tarieven.
4.4 Faktor 22 behoudt de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
4.5 Bij aanlevering van gegevens zoals teksten, afbeeldingen door derden aan Faktor 22 ten behoeve van verwerking, kan Faktor 22 nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.
4.6 Wanneer opdrachtgever een inbreuk op de auteursrechten van Faktor 22 pleegt of laat plegen, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.500 per dag zolang de inbreuk voortduurt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.

ARTIKEL 5: HONORARIUM
5.1 Faktor 22 kan bij offerte een prijsopgave doen voor de in de offerte genoemde diensten. Aanvullende werkzaamheden verricht Faktor 22 tegen een uurtarief van € 100,- en gangbare kostenvergoeding. Het uurtarief wordt verhoogd tot %150 bij overwerk buiten kantooruren van 09.00 uur 17.00- uur en tot %200 voor werkzaam- heden op zon- en feestdagen.
5.2 De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief %21 BTW, verzendkosten en kosten van derden.
5.3 Verhoging van kostenfactoren na de opdrachtbevestiging worden aan opdracht- gever doorberekend.

ARTIKEL 6: LICENTIE
6.1 Faktor 22 verstrekt bij oplevering van het werk een licentie aan opdrachtgever voor openbaarmaking, voor zover dit volgt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging of offerte. De vergoeding voor de licentie is in de honorering van de opdracht inbegrep- en met betrekking tot de schriftelijk omschreven eerste bestemming en oplage.
6.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de looptijd van de licentie beperkt tot één jaar na oplevering.
6.3 Als opdrachtgever het werk anders wil gebruiken dan overeengekomen, moet
opdrachtgever van Faktor 22 een nieuwe licentie kopen.
6.4 Als opdrachtgever het product verder wil ontwikkelen of aanpassen, mag dit uitsluitend door Faktor 22 worden uitgevoerd, behoudens schriftelijke toestemming van Faktor 22.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Faktor 22 verstrekte voorstellen, adviezen, opdrachten en leveringen is Faktor 22 niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Faktor 22.
7.2 Faktor 22 is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelin- gen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
c. producten, diensten of fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of tekst of gegevens indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren.
f. aanbevelingen of adviezen.
g. gevolgschade zoals gederfde omzet.
7.3 Faktor 22 is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar websites, webhosting of emailservers door opdrachtgever of derden, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Het gebruik van de websites, producten en diensten van Faktor 22 is geheel voor eigen risico.
7.4 De aansprakelijkheid van Faktor 22 is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan of door Faktor 22 verschuldigde prijs.

ARTIKEL 8: BETALING
8.1 Betaling van facturen van producten dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Faktor 22, per factuur voldaan te worden binnen 14 dagen na dagtekening.
8.2 De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
8.3 Faktor 22 is altijd gerechtigd een aanbetaling of zekerheid voor betaling te vorderen. Indien Faktor 22 van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdracht- gever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de verplichting van Faktor22 op. 8.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening met een eigen vordering op Faktor 22.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Faktor 22 levert uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 10: INCASSOKOSTEN EN RENTE
10.1 Vanaf de eerste dag dat opdrachtgever in verzuim is met betaling, is opdracht- gever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die hierbij worden vastgesteld op %15 van het factuurbedrag van de iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 200,-.
10.2 Vanaf de eerste dag van zijn verzuim is opdrachtgever rente v erschuldigd van
%1,5 per aangevangen kalendermaand gedurende het verzuim.

ARTIKEL 11: GARANTIES
11.1 Garanties vanuit de zijde van Faktor 22 kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
11.2 Op producten en diensten aangeboden door leveranciers van Faktor 22 en derden, geeft Faktor 22 geen garantie. Opdrachtgever dient zich voor een beroep op garantie direct te wenden tot die leveranciers en derden.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1 In geval van overmacht is Faktor 22 gerechtigd de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel de uitvoering op te schorten. 12.2 Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever gehouden de reeds verrichte diensten en gewerkte uren te betalen.
12.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Faktor 22 niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Faktor 22 een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke niet voorzienbare ontwikkeling, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid verlangd kan worden van Faktor 22. Faillissement, surseance van betaling en staking der handelsactiviteiten van de afnemer, zijn eveneens hieronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de desbetreffende internetsite.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Faktor 22 van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een met Faktor 22 gesloten overeenkomst, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.
http://www.faktor22.nl/algemene-voorwaarden.pdf

Website op maat?

Wil jij groeien en doorgroeien met een nieuwe website? Kom een keertje praten: wij horen graag van je en denken met je mee. We nemen jouw ambities in de ene hand, jouw doelgroep in de andere, en brengen ze samen in één strategie. Je staat in het proces direct met ons in contact en hebt altijd een betrokken rol.